โครงการ เด็กไทย สู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID (#TKFC)

โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า